d' Oultremontcollege

Terugkijkend op 2023 kan worden geconcludeerd dat er weer veel op de school is gebeurd. Voor het jaarverslag is een selectie gemaakt van een aantal belangrijke zaken.
 

Organisatie in ontwikkeling

Sinds 2021 is Scholengroep De Langstraat op weg met de Expeditie. Tijdens de Expeditie wordt de betekenis van de scholengroep opnieuw geduid. Binnen de scholengroep zijn we samen in ontwikkeling en zelf in beweging. Dit maakt ons zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld. We hebben de drie richtinggevende principes: onderwijs in balans, betrekken van de omgeving en van 2D naar 3D leiderschap omarmd en we hebben de eerste stappen gezet om daar inhoud aan te geven, passend bij onze school.

Er is een start gemaakt met het herijken van onze visie op leren en opleiden, wat in 2024 gaat leiden tot bouwstenen van ons onderwijs. Daarin zullen de thema’s ervaringsleren, leren van en met elkaar en persoonlijke groei een belangrijke bouwsteen worden. Met de subsidie heterogene brugklas is in de tweede klas een mavo-havo-vwo brugklas geformeerd, zodat deze leerlingen gedurende een langere periode kunnen ontdekken wat het meest passend niveau voor hen is. De contacten met de buitenwereld zijn uitgebreid, zodat het leren niet alleen in de school, maar ook daarbuiten kan plaatsvinden.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voor de inzet van de NPO-gelden heeft het d’Oultremont College gekozen voor het bijspijkeren van (groepen) leerlingen in de vorm van Huiswerk Onder Toezicht na lestijd, het aanbieden van de modules leren-leren en leren-plannen, uitbreiding van de lessentabel voor drie vakken en de aanschaf van licentie om vaardigheden te vergroten voor Nederlands, Engels en rekenen. Voor het Open Leer Centrum (OLC) zijn extra leesboeken voor Nederlands en Engels aangeschaft. Ook zijn extra onderwijsassistenten gevonden om leerlingen tijdens de keuzewerktijd te begeleiden.

Werkdrukmiddelen

De werkdrukmiddelen kennen een collectief en individueel deel. Het team heeft ervoor gekozen om een deel van de collectieve werkdrukmiddelen in te zetten om een centraal punt voor leerlingen te creëren om leerlingen op te vangen en een ‘aai over hun bol te geven’ of ‘vermanend toe te spreken’ om de leerling weer op het juiste spoor te krijgen.
Om vakdocenten te ontlasten worden onderwijsassistenten ingezet om te surveilleren bij inhaaltoetsen. De individuele werkdrukmiddelen zijn ingezet voor taakvermindering, waardoor er meer ruimte is ontstaan om aan de slag te gaan met de gewenste onderwijstransitie.

Jaarthema: Onderwijs in transitie naar de toekomst

De start van de onderwijstransitie is gemaakt en dat resulteert in andere vormen van onderwijs zoals een projectweek voor klas 1, samenwerking met het MBO voor het profielwerkstuk, een excursie naar de Nederlandse Bank voor de vakken economie en Duits en uitbreiding van het aantal opdrachtgevers voor het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) op het Technasium. Met deze ervaringen kunnen we ons doel voor onze leerlingen nog beter vorm geven.