d' Oultremontcollege

Terugkijkend op 2022 kan worden geconcludeerd dat er weer veel op de school is gebeurd. Voor het jaarverslag is een selectie gemaakt van een aantal belangrijke zaken.
 

Onderwijs en onderwijskwaliteit

Na de roerige tijd tijdens COVID kwam in 2022 het onderwijs weer in een rustiger vaarwater terecht. Hiervoor is er veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs, hybride onderwijs en het werken met Teams als de nieuwe ELO. Zoveel als mogelijk was, is de kwaliteit behouden en is er extra inzet geweest (NPO) om zowel het sociaal welbevinden als de resultaten weer op het gewenst niveau te brengen. Zowel de tevredenheidsonderzoeken als de examenresultaten en doorstroom onderbouw laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs goed zijn.

Met inzet van het team zijn de examenresultaten van de mavo van schooljaar 2021-2222 uitstekend en is de doorstroom ook weer goed te noemen.
 

NPO-middelen

In de coronacrisis hebben leerlingen de sociale interactie met elkaar en onze docenten gemist. Ook zijn veel zaken niet doorgegaan die de middelbare school tot een nog leukere tijd maken.

In 2022 zijn activiteiten weer opgepakt en is er veel aandacht, geld en tijd gestoken in het welzijn van leerlingen. Door het aantrekken aan extra personeel was het mogelijk om meer aandacht en tijd aan de leerlingen te besteden. Ook zijn de middelen ingezet om leerlingen extra voor te bereiden op de examens.
 

Organisatiewijziging

In 2022 heeft de school de wijze van sturing aangepast. Door te gaan werken met een structuur met teamleiders is het beter mogelijk om individuen te coachen, inspireren en motiveren, maar daarnaast ook kaders aan te geven. De teamleiders vormen samen met de directeur (die ook een team leidt) het dynamische managementteam.

Voor de nieuwe wijze van sturing, waarbij de medewerkers van de teams steeds meer eigenaarschap en initiatief nemen in nauwe samenwerking met hun teamleider, is een ontwikkeltraject gestart in schooljaar 2022-2023.
 

Schoolplan

Nadat de bedoeling en richtinggevende principes voor de scholengroep zijn vastgesteld is een nieuw schoolplan voor het d’Oultremont College geschreven. Hiermee is een inhoudelijk “spoorboekje” voor de teams ontwikkelt in de vorm van ambities, en blijven we samen in ontwikkeling én zelf in beweging. Deze richtinggevende principes zijn gestoeld op onderwijs, omgeving en persoonlijk leiderschap.
 

Bedrijfsvoering

Ook in 2022 is het de school gelukt om een klein positief begrotingsresultaat te behalen en is de school voor het tweede jaar op rij in control.

In februari 2022 heeft de gemeente Heusden een vernieuwd integraal huisvestingsplan vastgesteld met daarin de ambitie om samen te gaan voor nieuwbouw voor het d’Oultremont College. Het vervolgtraject is een locatieonderzoek en een onderzoek naar de financiële haalbaarheid.
 

COVID-19

Eind juni 2022 zijn het ministerie van OCW en onderwijsorganisaties een 'Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs' overeengekomen, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie. Dit sectorplan bevat vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelenpakketten voor scholen. Ook in de MR is het sectorplan van de school besproken.


Kansenverbetering

Op het d’Oultremont College wordt onderwijs geboden op mavo, havo en vwo niveau. Door de regionale functie van de school zijn ook leerlingen met een kader/mavo advies welkom. Sinds twee jaar biedt de school ook kosteloos HOT (Huiswerk onder toezicht) aan en komen er wekelijks zo’n honderd leerlingen studeren.

Door de fijne sfeer die er is voelen leerlingen en personeel zich veilig en welkom. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn ongeacht geaardheid of achtergrond.

In de eerste twee leerjaren monitort de school de leerlingen door het afnemen van Cito-toetsen en biedt de school extra ondersteuning voor leerlingen op het gebied van rekenen, taal en Engels. Hiervoor gebruikt de school NUMO.
 

Veiligheid

Een veilige school is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontplooien en je schooltijd als een prettige tijd te ervaren. Het d’Oultremont College, de politie en handhaving werken daarom samen om de veiligheid te waarborgen. Eens in de zoveel tijd controleren ze onaangekondigd de kluisjes op wapens, drugs, illegaal vuurwerk en meer dat niet thuishoort op een school.

Op vrijdag 9 december hebben managementteam en conciërges van het d’Oultremont College samen met politie en handhaving een kluisjescontrole uitgevoerd. De inhoud van de kluisjes is steekproefsgewijs gecontroleerd op de aanwezigheid van verboden zaken. Denk daarbij aan wapens, vuurwerk, alcohol of drugs. Bij deze controle zijn geen verboden voorwerpen aangetroffen.